در هشتمین جشنواره علمی بهداشت محیط که روز یکشنبه 4 مهرماه، روز جهانی بهداشت محیط، در تهران برگزار شد از برگزیدگان جامعه بهداشت محیط ایران تقدیر به عمل آمد. در بخش پژوهشگر جوان خانم زهرا درخشان دانشجوی مقطع دکترای گروه مهندسی بهداشت محیط یزد، موفق به اخذ رتبه دوم شد. این موفقیت را به ایشان و کلیه اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط تبریک عرض می نماییم.