برنامه زمان بندی و طرح درس

 1-

طرح درس و جدول زمانبندی خون شناسی عملی  کارشناسی پیوسته ع.آ  ترم  5 نیمسال اول سال تحصیلی  99-98   

 2-

طرح درس و جدول زمانبندی متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی  کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 2  نیمسال اول سال تحصیلی  99-98   

 3-

طرح درس و جدول زمانبندی تضمین کیفیت آزمایشگاه  (نظری) کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 7  نیمسال اول سال تحصیلی  99-98

 4-

طرح درس و جدول زمانبندی تضمین کیفیت آزمایشگاه  (نظری) کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 2  نیمسال اول سال تحصیلی  99-98

 6-

طرح درس و جدول زمانبندی آسیب شناسی عمومی (نظری عملی) کارشناسی پیوسته مامایی ترم 3  نیمسال اول سال تحصیلی  99-98   

7-

  طرح درس و جدول زمانبندی انتقال خون عملی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 7 نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 9-

طرح درس و جدول زمانبندی بافت و اسیب شناسی کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم 3 نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
  

 10-

طرح درس و جدول زمانبندی آسیب شناسی عمومی (نظری) کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی ترم 3 نیمسال اول سال تحصیلی  99-98   
  طرح درس و جدول زمانبندی خون شناسی نظری کارشناسی پیوسته ع.آ  ترم  5 نیمسال اول سال تحصیلی  99-98