برنامه زمان بندی و طرح درس

 1-

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی آسیب شناسی عمومی (نظری) کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 6  نیمسال دوم سال تحصیلی  98-97

 2-

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی آسیب شناسی عمومی (عملی) کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 6  نیمسال دوم سال تحصیلی  98-97

 3-

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی بافت شناسی و آسیب شناسی عمومی کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم 3  نیمسال دوم سال تحصیلی  98-97

 4-

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی تکنیک های آسیب شناسی (عملی) کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 3  نیمسال دوم سال تحصیلی  98-97

 5-

طرح درس وجدول زمانبندی خون شناسی  عملی کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 1 نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

 6-

طرح درس و جدول زمانبندی خون شناسی عملی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 6 نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98   

7-

  طرح درس و جدول زمانبندی انتقال خون عملی کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ترم 3 نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

 9-


  

 10-