دکتر ابراهیم سلمانی ندوشن

پست سازمانی: بورسیه گروه سلامت در بلایا

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای سلامت در بلایا

پست الکترونیک

e.salmani.n[at]gmail.com

Salmani[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:  31492219 035

رزومه

برنامه هفتگی