هدف: هدف برگزاري اين كارگاه آشنايي كامل دانشجويان با تاب آوری به عنوان یک راه اصلی برای رسیدن به توسعه پایدار و عاملی برای آماده سازی شهر در قبال حوادث احتمالی در آینده و همچنین تقویت نگرش دانشجویان در این زمینه می باشد. اين كارگاه به صورت سخنراني و كارگروهي انجام خواهد شد.

مدت كارگاه: سه روز (18 الی 20 آبان ماه)

 محل كارگاه: ... دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشکده بهداشت) - سالن شورا

مدرس كارگاه: آقای دکتر عباس استاد تقی زاده، عضو کمیته و مشاور ارشد ریاست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران