هدف: مواجه بودن با انواع مخاطرات طبیعی و خطر بسیار بالای کشورمان در برابر مخاطرات طبیعی ضرورت آشنایی کامل دانشجویان با این در س را می رساند. اين كارگاه به صورت سخنراني و كارگروهي انجام خواهد شد.

مدت كارگاه: 6 روز (13 و 14آبان) (24 و 25 آذر) (11 و 12دی ماه)

محل كارگاه: ... دانشگاه علوم پزشكي يزد (دانشکده بهداشت)

مدرس كارگاه:  دکتر جواد بابایی

لینک به برنامه کارگاه