دکتر محمد علی مروتی شریف آباد

 پست سازمانی : عضو هیات علمی و مدیر گروه سلامت سالمندی

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی :دکترای آموزش بهداشت از دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیک: morowatisharif(at)yahoo.com

m.morowati(at)ssu.ac.ir

 آدرس: گروه سلامت سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

کد پستی: 8915173160

تلفن: 03531492260

فکس: 38209119-035

رزومه

 

شرح وظایف

برنامه هفتگی