دکتر فاطمه کاسب

 پست سازمانی : عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه عمومی دانشکده پیراپزشکی و عضو پاره وقت گروه سالمندی دانشکده بهداشت

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی :دکترای تغذیه

پست الکترونیک:Fkaseb(@)ssu.ac.ir

 

رزومه

 

شرح وظایف