دکتر احمد ابوئی

 پست سازمانی : عضو پاره وقت گروه سالمندی دانشکده بهداشت

مرتبه علمی: مدرس

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی و MPH طب سالمندی

پست الکترونیک:

رزومه

برنامه کاری