وظایف مدیر گروه

شرح وظایف مدیر گروه

1- ابلاغ رسمی شرح وظایف و تکالیف به اعضای هیئت علمی گروه و ارسال رونوشت جهت رئیس دانشکده

2- ارزیابی کیفیت آموزش اساتید و ثبت نمره مربوطه در پرونده عضو هیئت علمی

3- به روزرسانی و فعال نمودن سایت گروه آموزشی

4- برنامه ریزی برای شرکت فعال اعضا هیئت علمی در کارگاه های توانمند سازی

5- نظارت بر عملکرد و حضور اساتید در محل کار بر اساس برنامه ابلاغ شده به عضو هیئت علمی

6- پاسخ به موقع به کلیه مکاتبات اداری انجام شده با گروه

7- تعیین نیازهای گروه به تجهیزات و امکانات آموزشی و پیگیری لازم به منظور تامین موارد مورد نیاز

8- انجام پیگیری جهت تامین اعضای هیئت علمی و نیروی انسانی مورد نیاز گروه

9- پیگیری لازم در راستای مرتفع نمودن مشکلات دانشجویان

10- فراهم نمودن مقدمات لازم برای ترفیع به موقع پایه و ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی گروه

11- برنامه ریزی جهت مشارکت فعال اعضای گروه در جشنواره های کشوری از جمله جشنواره شهید مطهری، خوارزمی و ...

12- برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری به موقع کلاس ها، آزمون ها، میان ترم و پایان ترم

13- تلاش برای توسعه تحصیلات تکمیلی و اخذ مجوز های لازم در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

14- تلاش برای ایجاد تفاهم و همکاری اعضای هیئت علمی گروه

15- برنامه ریزی برای ارتقا فرهنگ اسلامی و اخلاق حرفه ای در بین اعضای گروه

16- برنامه ریزی برای شرکت فعال کلیه اعضای هیئت علمی در انجام طرح های پژوهشی و چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی-پژوهشی

17- نظارت بر حفاظت از اموال و تجهیزات گروه

18- برنامه ریزی برای افزایش جذب درامد اختصاصی

19- ثبت کامپیوتری کلیه فعالیت های اعضای هیئت علمی گروه

20- برنامه ریزی در جهت تولید علم و جذب گرنت از موسسات داخل و خارج از کشور

21- برنامه ریزی برای همکاری های بین بخشی

22- برنامه ریزی برای توانمند سازی و آموزش پرسنل غیر هیئت علمی گروه (کارشناسان، پرستاران) و...

23- برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری به موقع کلاس ها، آزمون های میان ترم و پایان ترم

24- روزآمد نمودن و بازنگری برنامه های درسی و آموزشی گروه و نظارت بر اجرای دقیق برنامه های درسی مصوب و بازنگری شده با رعایت قوانین مربوطه

25- تشکیل منظم جلسات گروه و ارسال صورتجلسه به دانشکده ذیربط

26- توزیع عادلانه فعالیت های آموزشی و پژوهشی بین اعضاء هیئت علمی گروه (دروس، پایان نامه ها) و...