دکتر عباسعلی دهقانی تفتی

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مدیرگروه سلامت در بلایا، عضو هیات علمی گروه خدمات بهداشتی، رئیس بیمارستان شهید رهنمون

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد

پست الکترونیک: 

 

aadtafti@ssu.ac.ir

aadtafti[at]yahoo.com

شماره تماس: 31492182-035

Initiates file downloadشرح وظایف

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadبرنامه هفتگی