دکتر زهره رهایی

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت تربیت مدرس تهران

شماره تماس:31492259-035

پست الکترونیک: 

 

 

z.rahaei@ssu.ac.ir

z_rahayy[at]yahoo.com

Initiates file downloadشرح وظایف

Initiates file downloadرزومه

برنامه هفتگی