دکتر حسین فرقانی

پست سازمانی: عضو گروه مبارزه با بیماریها و مسئول فنی دوره های کارآموزی وکارورزی بهداشت عمومی 

مدرک تحصیلی: MD-MPH دانشگاه ایران

پست الکترونیک: dr.forghani[at]gmail.com

Dr.forghani[at]ssu.ac.ir

 

شماره تماس: 31492148 035

رزومه

شرح وظایف