دکتر محمد حسن احرامپوش


پست سازمانی: 
رئیس دانشکده بهداشت - عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: ehrampoush[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492101  035

برنامه هفتگی

Initiates file downloadرزومه

شرح وظایف