دکتر محمد امین بهرامی

پست سازمانی: عضو هیئت علمی ومدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه ایران

پست الکترونیک:

 bahrami-hmrc[at]ssu.ac.ir

aminbahrami1359[at]gmail.com

 شماره تماس: 31492208 035

برنامه هفتگی

Initiates file downloadرزومه

شرح وظایف