دکتر علی دهقانی

پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی – معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای اپیدمیولوژی دانشگاه دهلی نو

پست الکترونیک:

Adehghani42[at]ssu.ac.ir

Adehghani42[at]gmail.com

شماره تماس: 31492243 035

برنامه هفتگی

Initiates file downloadرزومه

شرح وظایف