دکتر بهناز انجذاب

 

پست سازمانی: عضو هیأت علمی مامایی و بهداشت باروری 

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پست الکترونیک:behnaz_enjezab[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03538241751

Initiates file downloadرزومه

شرح وظایف