دکتر آزاده فاتح پناه

پست سازمانی: بورسیه گروه سلامت در بلایا

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای سلامت در بلایا

پست الکترونیکfatehpanah[at]gmail.com

رزومه