گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

دکتر غلامرضا جاهد خانیکی

پست سازمانی: عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت و کنترل مواد غذایی

پست الکترونیک: ghjahe[at]tums.ac.ir

Opens external link in new windowطرح درس

Opens external link in new windowرزومه