دکتر محمد تقی قانعیان

پست سازمانی: عضو هیأت علمی و مدیر گروه اکولوژی انسانی

مرتبه علمی: دانشیار

 

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک: mtghaneian[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03531492153


Initiates file downloadرزومه


Initiates file downloadبرنامه هفتگی


Initiates file downloadشرح وظایف