مهندس سمانه خادمی

پست سازمانی: کارشناس گروه اکولوژی انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیکkhademisa97[at]yahoo.com

شماره تماس: 03531492171

Initiates file downloadشرح وظایف