دکتر علیرضا حاجی حسینی

پست سازمانی: عضو غیر هیأت علمی (مدعو) گروه اکولوژی انسانی

مرتبه علمی: -

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای محیط زیست دانشگاه آزاد یزد

پست الکترونیک: safetyarsh@gmail.com

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadشرح وظایف

دکتر علیرضا حاجی حسینی در نیمسال اول 97-96 با گروه اکولوژی واحد درسی ندارند.