دکتر سید ابوالقاسم میرحسینی ده آبادی

پست سازمانی: عضو هیأت علمی (مدعو) گروه اکولوژی انسانی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت محیط زیست از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

پست الکترونیک: mirhosseinid[at]yahoo.com

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadشرح وظایف