گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

دکتر الهام خلیلی

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مرتبه علمی: استادیار

 مدرک تحصیلی:دکترای بهداشت و کنترل مواد غذایی از دانشگاه شهرکرد

پست الکترونیک: khalili.elham[at]gmail.com

 شماره تماس: 03531492274

Initiates file downloadشرح وظایف

برنامه هفتگی

طرح درس

Initiates file downloadرزومه