مهدس مهدی سرلک

-        پست سازمانی : مسئول آزمایشگاه های گروه

-         مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت محیط

-    پست الکترونیک:Msarlak21[at]gmail.com

-    تلفن: 31492152 035 

-   شرح وظایف