مهندس پروانه طالبی

-        پست سازمانی : مسئول آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب

-         مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد محیط  زیست گرایش آلودگی ها

-    پست الکترونیک:apf_sts_1381[at]yahoo.com 


-        تلفن: 03531492056

-   شرح وظایف