مهندس مریم زارع

-        پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب

-         مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشدHSE

-     پست الکترونیک:Zare_1053[at]yahoo.com

-        تلفن: 31492056 035 

-  شرح وظایف