مهندس محبوبه شیرانیان

-   پست سازمانی: مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی

-         مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت محیط

-    پست الکترونیک: m.shiranian57[at]gmail.com   

-     تلفن:31492050 035

-   شرح وظایف