مهندس فائزه صالحی

-        پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی

-         مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

-        پست الکترونیک: salehi.mic[at]gmail.com

-        تلفن: 31492051 035

-   شرح وظایف