مهندس فاطمه بابایی

-        پست سازمانی : کارشناس گروه بهداشت محیط

-         مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت محیط 

-        پست الکترونیک:fb.fatima69[at]yahoo.com

-        تلفن: 03531492268

-   شرح وظایف