مهندس فرشته مولوی

-     پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه پسماند

-         مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

-        پست الکترونیک: f.molavi090[at]yahoo.com 

-        تلفن: 31492060 035

-   شرح وظایف