مهندس طاهره جاسمی زاد

-     پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه پسماند

-         مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت محیط

-        پست الکترونیک:taherehjasemizad[at]yahoo.com

-        تلفن: 31492060 035

-   شرح وظایف