دکتر محمد حسین سلمانی

-        پست سازمانی : مسئول آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته

-         مدرک تحصیلی : دکترای شیمی تجزیه، دانشگاه تهران

-        پست الکترونیک:salmanihossein[at]ssu.ac.ir

-        تلفن: 31492234 035