دکتر محمد حسین سلمانی

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

-         مرتبه علمی: استادیار

-         مدرک تحصیلی : دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تهران

-        پست الکترونیک:mhsn06@yahoo.com                     

-  شرح وظایف

-        تلفن: 03531492234

-      رزومه

-        برنامه هفتگی

-        طرح درس