مهندس حمید جعفری

-    پست سازمانی : مسئول آزمایشگاه های دانشکده بهداشت

-         مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت محیط

-        پست الکترونیک:hamidjafari4950[at]gmail.com

-        تلفن: 31492042 035

-     شرح وظایف