دکتر محمد حسن احرامپوش

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط و سر دبیر مجله  JEHSD

-         مرتبه علمی: استاد

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-        پست الکترونیک:  ehrampoush[at]ssu.ac.ir

شرح وظایف

-        تلفن: 03531492101

-       رزومه

-        برنامه هفتگی

-        طرح درس