دکتر مهدی مختاری

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

-         مرتبه علمی: دانشیار

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-        پست الکترونیک:mokhtari[at]ssu.ac.ir

-        تلفن: 03531492270

-        رزومه

-        شرح وظایف

-        برنامه هفتگی

-        طرح درس