دکتر محمد تقی قانعیان

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

-         مرتبه علمی: استاد

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه تربیت مدرس

-        پست الکترونیکmtghaneian[at]ssu.ac.ir

شرح وظایف

-        تلفن: 31492153 035

-        رزومه

-        برنامه هفتگی

-        طرح درس