دکتر اصغر ابراهیمی

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط و مدیر مسئول مجله JEHSD

-         مرتبه علمی: استادیار

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-        پست الکترونیک:  ebrahimi20007[at]ssu.ac.ir ،  ebrahimi20007[at]gmail.com

شرح وظایف

-        تلفن: 31492273 035

-        رزومه

-        برنامه هفتگی

-        طرح درس