دکتر آرش دالوند

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

-         مرتبه علمی: استادیار

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-        پست الکترونیک:arash.dalvand[at]gmail.com

شرح وظایف

-        تلفن: 31492264 035

-        رزومه

-        برنامه هفتگی

-        طرح درس