دکتر مسعود میرزایی

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکترای اپیدمیولوزی دانشگاه سیدنی استرالیا

پست الکترونیک: Mmirzaei[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03531492248

      Initiates file download رزومه

       Initiates file download شرح وظایف

     Initiates file download  برنامه هفتگی

     Opens internal link in current windowطرح درس