دکتر علی دهقانی

 پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی 

مرتبه علمی:  دانشیار

مدرک تحصیلی:  دکترای اپیدمیولوژی دانشگاه دهلی نو

پست الکترونیک: adehghani42[at]gmail.com

شماره تماس: 0353149224

Initiates file downloadرزومه

  Initiates file download شرح وظایف

Initiates file downloadبرنامه هفتگی

Opens internal link in current windowطرح درس