دکتر محسن عسکری شاهی

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه آمار زیستی  و اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک: m.askari[at]ssu.ac.ir

 

 

شماره تماس:03531492246

رزومه

  Initiates file downloadشرح وظایف

  Initiates file downloadبرنامه هفتگی 

Opens internal link in current windowطرح درس