دکتر سیده مهدیه نماینده

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه آمار زیستی  و اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای اپیدمیولوژی دانشگاه شیراز

پست الکترونیک:  Drnamayandeh[at]ssu.ac.ir

 

 

شماره تماس:03531492238

Initiates file downloadرزومه

  Initiates file downloadشرح وظایف

Initiates file downloadبرنامه هفتگی

Opens internal link in current windowطرح درس