خانم عارفه دهقانی تفتی

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه آمار زیستی  و اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پست الکترونیک:        arefeh.dt[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:03531492257

Initiates file downloadرزومه

 Initiates file downloadشرح وظایف

 Initiates file download  برنامه هفتگی

Opens internal link in current windowطرح درس