خانم فریماه شمسی

پست سازمانی: مدرس گروه

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پست الکترونیک: F.shamsi [at]ssu.ac.ir

شماره تماس:03531492255

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadشرح وظایف

Initiates file downloadبرنامه هفتگی                                    

Opens internal link in current windowطرح درس