گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

دکترفاطمه اکرمی

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی دکترای بهداشت و کنترل مواد غذایی از دانشگاه تهران

پست الکترونیک:
fateme.akrami[at]ssu.ac.ir

fateme.akrami[at]gmail.com

شماره تماس: 03531492275

Initiates file downloadشرح وظایف

Initiates file downloadبرنامه هفتگی

Opens internal link in current windowطرح درس

Initiates file downloadرزومه