دکتر اصغر ابراهیمی

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت پسماند

-         مرتبه علمی: استادیار

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-        پست الکترونیک: ebrahimi20007[at]ssu.ac.ir 

-        تلفن: 03531492273

-      رزومه

-        شرح وظایف

-       برنامه هفتگی

-        طرح درس