دکتر مهدی مختاری

- پست سازمانی : عضو هیات علمی

- مرتبه علمی: استادیار

- مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- پست الکترونیک:mokhtari[at]ssu.ac.ir

شرح وظایف

 - تلفن: 03531492270

رزومه

برنامه هفتگی

طرح درس