دکتر مهدی مختاری

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی

-         مرتبه علمی: استادیار

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-        پست الکترونیک:mokhtari[at]ssu.ac.ir

شرح وظایف

-        تلفن: 03531492270

-        رزومه

    -       برنامه هفتگی

-        طرح درس