مهندس طاهره زارعی

-     پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه پسماند

-         مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

-        پست الکترونیک:Taherehzarei92[at]gmail.com

-        تلفن: 31492060 035

-   شرح وظایف