مهندس فرشته مولوی

-     پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه پسماند

-         مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

-        پست الکترونیک:f.molavi090[at]gmail.com

-        تلفن: 31492060 035

-   Initiates file downloadشرح وظایف