حسن رضایی پندری

پست سازمانی: کارشناس گروه سلامت سالمندی

مرتبه علمی:کارشناس

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت

پست الکترونیک: hrezaeipandari(at)yahoo.com

شماره تماس03531492258

برنامه هفتگی: شنبه الی چهارشنبه ساعت 15:15- 7:15 دانشکده بهداشت گروه سلامت سالمندی

شرح وظایف