جناب آقای دکتر روح اله عسکری

دکتر روح اله عسکری

مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی (Ph.D) مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک:    r.asqari[at]ssu.ac.ir  

شماره تماس: 31492211(035)

رزومه

برنامه هفتگی