دکتر غلامحسین حلوانی

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی و مدیر گروه ارگونومی

-         مرتبه علمی: استادیار

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-        پست الکترونیک: halvanig[at]ssu.ac.ir

-        تلفن: 03531492196

Initiates file download-        رزومه

Initiates file download-     شرح وظایف

Initiates file download-      برنامه هفتگی

-   طرح درس